Čo znamená zrušenie oddlženia - osobného bankrotu súdom?

Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom (to znamená, že všetky dlhy budú opäť splatné).

Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.