Aké sú hlavné dôvody na zrušenie osobného bankrotu?

-          Úmyselne neuviedol časť svojho majetku

-          V zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu

-          Úmyselne neuviedol dôležitú informáciu

-          Neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť

-          Sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti

-          V čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal             vedieť

-          Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že               svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo, že mal snahu poškodiť svojich veriteľov                 alebo zvýhodniť niektorých veriteľov

-          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní splátkový kalendár

-          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa

-          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu                 paušálnej odmeny správcu

-          Dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu               centrum hlavných záujmov.