Aké doklady potrebujem pre podanie žiadosti?

-          Životopis s opisom aktuálnej životnej situácie,

-          Zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa),

-          Zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili v posledných 3 rokoch,

-          Zoznam veriteľov,

-          Vyhlásenie o platobnej neschopnosti,

-          Doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.